ALGEMENE VOORWAARDEN MONKEY MOVES ZOMERKAMP – Monkey Moves

1. Definities

 • 1.1 In deze algemene voorwaarden Monkey Moves Zomerkamp 2019, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
 • 1.2  “Deelnemer”: De natuurlijke persoon, die in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van het Monkey Moves Zomerkamp 2019.
 • 1.3 “Aanmeldingsformulier”: formulier voor het aanmelden voor het Monkey Moves Zomerkamp 2019,  dat deel uitmaakt van www.monkeymoves.nl.
 • 1.4 “Overeenkomst”: Een overeenkomst tussen Monkey Moves en het Monkey Moves Zomerkamp 2019 ter zake van een of meer door Monkey Moves ten behoeve van het Monkey Moves Zomerkamp 2019 en deelnemers te verlenen diensten.
 • 1.5 “Monkey Moves Zomerkamp 2019”: Het zomerkamp van Monkey Moves, hierna te noemen: “het Zomerkamp”.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Monkey Moves gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende Overeenkomsten of nadere Overeenkomsten.
 • 2.2 De toepasselijkheid van enige Algemene (of specifieke) Voorwaarden of bedingen van het Zomerkamp wordt door Monkey Moves uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien Monkey Moves daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 • 2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 • 2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Verzekeringen

 • 3.1 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekeringen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1 Alle aanbiedingen van Monkey Moves zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 4.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat de toekomstige Deelnemer het Aanmeldingsformulier naar correctheid van gegevens heeft ingevuld en aan de betaling heeft voldaan.

5. Betaling

 • 5.1 De betaling dient direct bij het correct invullen van het Aanmeldformulier plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
 • 5.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Monkey Moves zich het recht de Overeenkomst te annuleren.

6. Instructies en gedragsregels

6.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de door Monkey Moves daartoe aangewezen personen ter bevordering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren die het Zomerkamp nageleefd wenst te zien.
6.2 Deelnemer, die hinder oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het Zomerkamp in sterke mate bemoeilijkt wordt, kan door Monkey Moves van (voortzetting van) het zomerkamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor de rekening van de Deelnemer.

7. Aansprakelijkheid Monkey Moves

 • 7.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor het risico van de Deelnemer. Monkey Moves – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van deze partij – zijn niet aansprakelijk voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de crew van het Zomerkamp, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
 • 7.2 Monkey Moves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-)verzekeringen van derden, die door Monkey Moves bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 • 7.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Monkey Moves beperkt tot het bedrag, waarop in  het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheids-) verzekering(en) aanspraak bestaat.
 • 7.4 Tijdens de kampdagen is er een programma gedurende een uur voor en een uur na het kamp, voor de kinderen die eerder gebracht/ later gehaald moeten worden.

8. Overmacht/wijziging Monkey Moves

 • 8.1 Indien Monkey Moves geheel of ten dele door overmacht is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Monkey Moves gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden, dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de Deelnemer is gehouden.
 • 8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het Zomerkamp.

9. Annulering van het Zomerkamp

 • 9.1 Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Bij schriftelijke annulering dient de datum van de poststempel als peildatum voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel, bij het annuleren via de e-mail dient de datum van bevestiging door Monkey Moves als peildatum voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 • 9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: – tot 6 weken voor aanvang 10% van de gehele deelnamesom; – vanaf 6 weken tot 7 dagen voor aanvang 25% van de gehele deelnamesom. Binnen een week voor aanvang van het Zomerkamp wordt er 75% van de gehele deelnamesom in rekening gebracht.
 • 9.3 In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • 9.4 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is alleen van toepassing in het geval de annulering zoals het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden tot maximaal 7 dagen voor aanvang van het Zomerkamp.

10. Niet goed, geld terug garantie

 • 10.1 Als uw kind voor de eerste keer mee doet met een Monkey Moves zomerkamp en hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis dan ontvangt u het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Voor u als ouder een stuk extra zekerheid en voor uw kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen zonder risico. De ‘niet leuk = geld terug garantie’ is geldig:
 • 10.2 Voor elke nieuwe deelnemer van 4 t/m 9 jaar.
 • 10.3 Exclusief de kosten van ontvangen kleding.
 • 10.4 Als uw kind het minimaal twee dagen heeft geprobeerd.
 • 10.5 Uw kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft is het voor ons voldoende.

11. Gevonden voorwerpen

 • 11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het Zomerkamp nog 1 maand door Monkey Moves bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Monkey Moves gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een zelf te bepalen goed doel.

12. Kortingen en acties

 • 12.1 Alle kortingen en acties zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanwezige capaciteit en taal- en typefouten. Monkey Moves behoudt altijd het recht een Deelnemer hier niet voor in aanmerking te laten komen.
 • 12.2 Over de uitslag van mogelijke acties kan niet gecorrespondeerd worden. Monkey Moves is te allen tijde gerechtigd een Deelnemer aan het Zomerkamp uit te sluiten van deelname aan deze acties.
 • 12.3 De actie: “Gratis sporten voor ouders” geldt alleen tijdens de tijden van het Zomerkamp (09:00 – 17:00 uur) in de week waarvoor de Deelnemer is aangemeld. Deze actie geldt alleen voor kampen in steden waar dit expliciet is vermeld. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

13. Toepasselijk recht

 • 13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement

  • 14.1 Door deelname aan het Zomerkamp gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio)visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van Monkey Moves. Deelname aan het Zomerkamp houdt in dat de Deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van Monkey Moves. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de Deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij. Mocht van bovengenoemde aanspraak afgeweken willen worden, dan moet dat schriftelijk bevestigd worden.

Einde Algemene Voorwaarden van het Zomerkamp