Algemene Voorwaarden Monkey Moves lessen – Monkey Moves

ARTIKEL 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Monkey Moves georganiseerde lessen.

ARTIKEL 2 – Definities

2.1. Met ‘de lessen’ wordt bedoeld alle door Monkey Moves georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend dreumesgym, peutergym, kleutergym en multisport voor basisschoolkinderen.

2.2. Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind.

2.3. Met ‘het kind’ wordt bedoeld de dreumes, peuter, kleuter of kind die deelneemt aan de lessen.

2.4. Met Monkey Moves wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de lessen.

2.5. De website van Monkey Moves is www.MonkeyMoves.nl

ARTIKEL 3 – Duur en begeleiding van de lessen

3.1. De lessen voor kinderen tot 4 jaar (Dreumesgym en peutergym) duren 45 minuten.

3.2. De lessen voor kinderen ouder dan 4 jaar (kleutergym en multisport voor basisschoolinderen) duren 55 minuten.

3.2. Gedurende de lessen voor dreumesen en peuters wordt er van de ouders verwacht dat zij, vanwege de veiligheid, hun kind begeleiden bij de activiteiten.

ARTIKEL 4 – Aanmelding en inschrijving

4.1. Aanmelding voor één van de lessen vindt plaats door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Monkey Moves.

4.2. De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Monkey Moves gebruikt.

4.3. De aanmelding voor een les wordt enkel in behandeling genomen indien het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4.4. Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5. De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding.

4.6. Monkey Moves behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal inschrijvingen de lessen(reeks) te annuleren.

4.7 Monkey Moves heeft het recht om bij te geringe inschrijvingen de locatie van de lessen te wijzigen.

ARTIKEL 5 – Betaling

5.1. De hoogte van het lesgeld wordt vermeld op de website van de Monkey Moves. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

5.2. De betaling van het lesgeld is mogelijk via een eenmalige betaling via ideal of maandelijks via een automatisch incasso. Bij een lidmaatschap vindt de eerste betaling altijd plaats via een iDeal betaling. Deze betaling dient direct als goedkeuring voor de volgende betalingen.

5.3. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd en zijn na de eerste vaste periode altijd maandelijks opzegbaar.

5.4. Het kind kan definitief deelnemen aan de lessen als de betaling in goede orde is ontvangen.

5.5. Indien voorafgaand aan de eerste les niet aan de betaling is voldaan, behoudt Monkey Moves zich het recht voor om het kind (en de ouder) de toegang tot de les te ontzeggen.

5.6. Bij annulering van een groep door Monkey Moves (zie art. 4.6.) wordt het reeds betaalde lesgeld gerestitueerd.

ARTIKEL 6 – Verhindering, afgelasting en annulering

6.1. Bij verhindering van het kind om een les bij te wonen vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Tegemoetkomend mag de les op een ander moment (bij voldoende beschikbaarheid) worden ingehaald. Dit is tevens mogelijk op een andere locatie.

6.2. Restitutie van betaling wordt enkel binnen twee weken na de gemiste les verleend op schriftelijk verzoek van de ouder, voorzien van medisch bewijs dat het kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de lessen.

6.3. Monkey Moves behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden en locaties te wijzigen.

6.4. Op officiële en erkende feestdagen en tijdens de schoolvakanties is Monkey Moves gesloten. Een overzicht van de geplande feest- en vakantiedagen is te vinden op de website.

ARTIKEL 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Monkey Moves of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Monkey Moves te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Monkey Moves of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Monkey Moves te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

7.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3 . Indien Monkey Moves of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Monkey Moves te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Monkey Moves niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

7.7. Monkey Moves of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Monkey Moves te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

7.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een les worden afgelast.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de door Monkey Moves georganiseerde lessen geschiedt op eigen risico.

8.2. Monkey Moves heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Monkey Moves.

8.3. Monkey Moves is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan door Monkey Moves georganiseerde lessen, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Monkey Moves te werk zijn gesteld of van wier diensten door Monkey Moves gebruik is gemaakt.

8.4. Monkey Moves is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

8.5. Monkey Moves is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

8.6. De ouder van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

8.8. Schade aan eigendommen van Monkey Moves, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het kind of door de ouder van het kind zullen worden verhaald op de ouder van het kind.

ARTIKEL 9 – Audio- en/of visuele opnames

9.1. Alle foto’s en video-opnames die door Monkey Moves tijdens de lessen worden gemaakt, zijn eigendom van Monkey Moves. De ouder dient op het aanmeldformulier kenbaar te maken of hun kind al dan niet in beeld mag komen. Als de ouder hier toestemming voor geeft, wordt er tevens toestemming gegeven om de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

ARTIKEL 10 – Gebruik logo en naam

10.1. De naam “Monkey Moves” en het logo zijn geregistreerde handelsmerken

10.2. Voor gebruik van het logo en/of de naam Monkey Moves door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via reacties@monkeymoves.nl. Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

ARTIKEL 11 – Informatie Algemene Voorwaarden

11.1. De Algemene Voorwaarden van Monkey Moves staan op de website www.monkeymoves.nl en zijn tevens via het personeel van Monkey Moves op te vragen.

11.2. Door inschrijving op de website verklaart de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden van Monkey Moves te accepteren.

11.3. Monkey Moves is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde versie wordt door Monkey Moves op de website gepubliceerd.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op de overeenkomst tussen Monkey Moves en de ouder alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

12.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

12.3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Monkey Moves zal dan met de ouder in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 07 mei 2018